Regulamin Newslettera

obowiązujący od dnia 07.07.2022 r. 

Postanowienia Ogólne

 1. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 t.j. ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Szostak Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-709), przy ul. Willowa 8/10/23, KRS: 0000851805  (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.szostaky.com (dalej jako „Strona SZOSTAKY”), (dalej: „Strona internetowa”).

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osób trzecich bez ich zgody.

Przedmiot Usługi Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji
  o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym treści stanowiące informacje handlowe, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie internetowej swojego adresu poczty elektronicznej, 
  3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz imię,
  5. aktywować przycisk „Zapisz się”,
  6. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 3. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 4. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 6. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera. 
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie Reklamacyjne w przedmiocie Usługi Newsletter

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi Newsletter należy składać pisemnie na adres: Szostak Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-709), przy ul. Willowa 8/10/23, lub drogą elektroniczną na adres email: kontakt@szostaky.com
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
 3. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
 4. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od momentu otrzymania ich przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szostak Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-709), przy ul. Willowa 8/10/23. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wykorzystując adres e-mail: kontakt@szostaky.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu Newslettera.
 3. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć, będziemy korzystać z profilowania.
 4. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. 
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. 
 6. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z Usługi Newsletter. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania. 
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 9. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze. 
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. 
 3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on  rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony internetowej, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.