Regulamin

Regulamin korzystania z usług Szostak Clinic Sp. z o.o. (dalej „Szostak Clinic”, „Usługodawca”)

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), z uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem szostaky.com wraz
z obowiązującymi aktualnie opłatami, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich;

2) Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od Klienta;

3) Usługodawca – należy przez to rozumieć “Szostak Clinic” (oraz pracowników/współpracowników „Szostak Clinic”), prowadzony przez Szostak Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000851805, NIP: 5213902350, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł, kapitał w pełni opłacony, adres e-mail: kontakt@szostaky.com;

4) Podopieczny / Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w systemie rejestracji podopiecznych i korzystająca z usług Usługodawcy;

5) Podopieczny niepełnoletni / Klient niepełnoletni, nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub/i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, wyznaczonego kuratora lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do opieki nad podopiecznym;

6) System Rejestracji Klientów – elektroniczna lub/i kartotekowa baza danych stworzona na potrzeby funkcjonowania Usługodawcy, zawierająca dane teleadresowe podopiecznych, dane osobowe, informacje na temat stanu zdrowia i wyników oraz pomiarów dotyczących podopiecznych, a także plan wizyt i/lub konsultacji, zalecenia dietetyczne i/lub medyczno-treningowe, informacje o opłatach i inne;

7) Usługa – (czas aktywności od 5 do 15 tygodni następujących po sobie) konsultacja dietetyczna i/lub treningowa, obejmująca szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny oraz ustalenie danych antropometrycznych, m.in. wysokości ciała, obwodów, masy ciała oraz udzielenie porad żywieniowych i/lub medyczno-treningowych, zleceniu i opracowywaniu odpowiednich planów treningowych, uwzględniających m. in. możliwości zdrowotne, cele treningowe, stopień zaawansowania, rodzaj wykonywanych ćwiczeń itp. i/lub diet terapeutycznych, uwzględniających m. in. zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie pokarmowe, przyjmowane leki itp., świadczona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych na portalu szostaky.com. 

8) Pakiet usług – Pakiet obejmujący więcej niż jedną usługę, wykonywany po konsultacji lub wstępnym rozpoznaniu i zdiagnozowaniu Klienta.

9) Umowa – umowa cywilnoprawna o świadczenie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, według Cennika lub według indywidualnych ustaleń Klienta z upoważnionym pracownikiem/współpracownikiem/reprezentantem Usługodawcy;

10) Świadczenie podstawowe – wykonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie podstawowe może obejmować badanie Klienta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach i/lub diagnostykę Klienta na podstawie przedłożonych przez niego wyników badań krwi lub innych badań i/lub jadłospisu/suplementacji;

11) Świadczenie dodatkowe – wykonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, którego odpłatność i cena zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Świadczenie dodatkowe może obejmować badanie Klienta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach;

12) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy:

13) Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szostaky.com, za pośrednictwem którego Klient zakłada swoje indywidualne konto, składa zamówienie na Usługę, dokonuje płatności za Usługę. Po wypełnieniu tych kroków Klient zostaje przekierowany do następnego kroku, tj. do wypełnienia Formularza wywiadu / Profilu Klienta;

14) Formularz wywiadu / Profil Klienta – formularz, który wypełnia Klient, zawierający dane osobowe Klienta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli Klient takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne. Profil Klienta jest aktywny przez okres odpowiednio 5,10 lub 15 tygodni licząc od dnia wysłania Klientowi diety na adres wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym;

15) Karta Klienta – dokument przechowywany w Systemie Rejestracji Klientów w formie elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat Klienta, w szczególności: dane osobowe Klienta, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, nr PESEL, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, a także dodatkowo: 

a) Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług „Szostak Clinic”*,

b) Oświadczenie Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*,

c) Dobrowolne oświadczenie Klienta o wyrażeniu zgody na utrwalenie oraz wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych**

* – oświadczenia niezbędne do realizacji Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą

** – oświadczenie dobrowolnie wyrażonej przez Klienta, które nie jest niezbędne do realizacji Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą

15) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.szostaky.com ;

16) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

17) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności:

1) zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez „Szostak Clinic” zwany w dalszej części Usługodawcą;

2) zasady rejestrowania zgłoszeń do Usługodawcy oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń, zasady diagnozowania i terapii Klientów;

3) zasady przechowywania dokumentacji, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania i usuwania danych osobowych Klientów;

4) warunki i procedury odstąpienia od umowy, zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawca (w tym jego pracownicy/współpracownicy) posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań oraz dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.

2 a. Wykupiona Usługa jest aktywna przez okres odpowiednio 5,10 lub 15 tygodni, następujących po sobie, liczonych od chwili wysłania diety na adres e-mail klienta podany w formularzu elektronicznym.  

3. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej, sportowej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne. Usługodawca świadczyć może również dodatkowo usługi takie jak: konsultacje treningowe, treningi personalne indywidualne, dla par i grupowe.

4. Oferta Usługodawcy zawiera pakiet planu żywieniowego i/lub pakiet treningowy rozumiany jako opieka dietetyczna i/lub trenerska. Ponadto Usługodawca może świadczyć również usługi dodatkowe tj.: konsultacje, pakiety dietetyczne, pakiety suplementacyjne, analizy badań krwi oraz innych badań laboratoryjnych, obsługa mailowo-telefoniczna, warsztaty, szkolenia, seminaria.

5. Usługodawca posiada wykwalifikowaną kadrę z zakresu dietetyki i planowania żywienia oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która specjalizuje się w prowadzeniu seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu dietetyki ogólnej, klinicznej, sportowej, dieto terapii i edukacji zdrowotnej oraz opieki trenerskiej. Usługodawca ma prawo do konsultacji każdego planu żywieniowego z innym dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzami określonych specjalizacji, pielęgniarką etc. 

6. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych online oraz drogą teleinformatyczną.

7. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych oraz treningowych. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Usługodawcę zawierają indywidualną interpretację danego stanu Klienta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Usługodawcy oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, planów treningowych, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Usługodawcę. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez Klienta nierzetelnych informacji.

11. Usługodawca może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

1) Zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni lub niepoczytalny;

2) Zachowanie klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Klienta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy, pracowników/współpracowników Usługodawcy lub osób trzecich;

3) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;

4) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta.

13. Wszyscy pracownicy/współpracownicy Usługodawcy, bez względu na ich status, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

14. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Szostak Clinic, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Szostak Clinic.

15. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

16. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

17. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c. aktywne konto poczty e-mail.

18. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: 

a. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail, 

b. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

19. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu.

20. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

21. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Procedura diagnostyczno-konsultacyjna oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich wykonywania

 1. Podstawową formą usługi jest konsultacja za pośrednictwem elektronicznych formularzy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia usług również w formie konsultacji on-line, konsultacji telefonicznej (z zastrzeżeniem, że o kontakcie telefonicznym decyduje zawsze Usługodawca) lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i komunikatorów internetowych – w zależności od sytuacji i zagadnienia. Usługodawca zastrzega możliwość wysłania do Klienta wiadomości mailowej ze wskazaniem zagadnienia i sposobu dalszego kontaktowania się Stron, tj. w formie korespondencji mailowej i/lub za pośrednictwem formularza elektronicznego. Powyższe dotyczy również wysyłania przez Klienta skanów wyników badań i innych informacji/danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada na wiadomości mailowe bez wyraźnego uzgodnienia z Klientem takiej formy komunikacji.
 2. Usługodawca świadczy usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługodawca świadczy usługi związane z opieką żywieniową oraz trenerską.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Klientowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 4. Konsultacja Klienta z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego i polega na wypełnieniu przez Klienta rubryk określonymi informacjami i/lub na dalszym etapie jeśli to niezbędne, załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań Klienta oraz udzieleniu odpowiedzi przez Usługodawcę na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest odpłatna. Łączny czas konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Klienta usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom, naliczanym według Cennika. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej szostaky.com, które mają za zadanie przygotować Klienta do wizyty w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę. Brak zapoznania się przez Klienta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia Klienta kosztami z tym związanymi.
 5. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 6. Jeżeli usługodawca uzna za konieczne skontaktowanie się z klientem on-line, a klient wyrazi taką wolę skorzystania z usługi za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. skype, Messenger, whatsapp itp.) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, umożliwiające dostęp do Internetu, odpowiednią jakość połączenia, wymiany informacji oraz posiadać niezbędne programy komputerowe umożliwiające odtwarzanie plików danego rodzaju w szczególności .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Usługodawcy, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Klienta lub Usługodawcy.
 8. Rozmowy telefoniczne przedstawicieli Usługodawcy z Klientami oraz połączenia za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. aplikacji WhatsApp czy Skype) mogą być nagrywane. W razie braku zgody Klienta na nagrywanie, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę przed wykupieniem usługi on-line.
 9. Usługa rozmowy telefonicznej Usługodawcy z Klientem polega na jednej rozmowie telefonicznej, która odbywa się po doręczeniu Klientowi Usługi w postaci diety na jego adres mailowy. Usługa rozmowy telefonicznej z Klientem inicjowana jest każdorazowo przez Usługodawcę jeżeli usługodawca uzna to za niezbędne do realizacji świadczenia. Usługodawca może odmówić realizacji usługi konsultacji telefonicznej, również bez podania przyczyny.
 10. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji Usługodawcy oraz innych treści, mających charakter wyłącznie techniczny lub informacyjny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi Klienta.
 11. Po wypełnieniu przez Klienta formularza i dokonania płatności, w terminie do 7 dni kalendarzowych Usługodawca przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) zamówienie dotyczące diety, suplementacji, zaleceń, planu treningowego oraz innych wytycznych określonych dla Klienta. W ramach jednej konsultacji online Klient ma prawo do sformułowania jednego pytania ewentualnie opisania w sposób zwięzły problemu zdrowotnego, a w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji Usługodawcy sformułowania kilku pytań, tak aby Klient otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zadanego zapytania i otrzymanej diety. W każdym przypadku o zakończeniu konsultacji decyduje Usługodawca.
 12. Klient po dokonaniu zakupu diety i uiszczeniu stosownej zapłaty zostanie przekierowany do strony z formularzem elektronicznym z wywiadem dietetycznym i/lub aktywności fizycznej oraz instrukcją jego szczegółowego wypełnienia. Informacje, których Klient w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Klient chcący skorzystać z usługi zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu Klient zatwierdza w formularzu elektronicznym na stronie internetowej Usługodawcy. Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania i/lub plan treningowy wraz z możliwością omówienia poszczególnych ćwiczeń lub etapów treningowych. Jeżeli podane przez Klienta informacje są niewystarczające do wykonania usługi, Usługodawca może zwrócić się do Klienta z zaleceniem wykonania dodatkowych badań. 
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zalecenia przeprowadzenia przez Klienta dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Usługodawca może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, rodzaju, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen. W tym celu Usługodawca kontaktuje się mailowo z Klientem z opisem sytuacji, przyczyną kontaktu i sposobu dalszego kontaktowania się z Usługodawcą, tj. w formie odpowiedzi na maila lub za pośrednictwem formularza elektronicznego. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada na wiadomości mailowe bez wyraźnego uzgodnienia z Klientem takiej formy komunikacji.
 14. Usługodawca, w uzasadnionym przypadku może poinformować Klienta o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Usługodawca przekazuje wówczas Klientowi informację lub skierowanie do laboratorium jakie badania Klient powinien wykonać. Klient wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników. Kopia skierowania lub informacja o zleconych wynikach pozostaje w Systemie Rejestracji Klientów.
 15. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Klienta lub niewykonania zleconych badań Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z Klientem. Opłaty pobrane od Klienta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 16. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Usługodawca w związku z tym postanowi zakończyć współpracę po pierwszej konsultacji, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Opłata za wykonanie usługi w postaci konsultacji zakończonej z powodu braku zgody Klienta na dodatkowe badania nie podlega zwrotowi. Jeżeli Klient wykupił pakiet usług lub/i usługi dodatkowe, a brak zgody Klienta na dodatkowe badania uniemożliwia dalsze świadczenie usług wobec Klienta wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za wykupiony pakiet pomniejszony o zrealizowaną konsultację lub/i usługę.
 17. Uzyskana za pośrednictwem usługi informacja nie może stanowić dla Klienta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków, wykonywania określonej aktywności fizycznej itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone przez Usługodawcę mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego.
 18. Wystąpienie przez Klienta z chęcią skorzystania z usług Usługodawcy wiąże się ze złożeniem zamówienia na stronie szostaky.com i uiszczeniem opłaty za usługę. Brak uiszczenia opłaty za usługę spowoduje brak skutku w postaci zawarcia umowy i w konsekwencji niewykonania usługi lub/i wykonania związanych z usługą czynności.
 19. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Opieka dietetyczna i/lub trenerska jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Usługodawcy, to samo dotyczy zaleconych planów treningowych. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą Usługodawcy z ostatniej konsultacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Usługodawcy. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.
 20. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy wskazany w § 1 pkt 3);

§ 4 Opłaty i reklamacje

 1. Wszystkich Klientów obowiązuje Cennik zamieszczony na stronie Usługodawcy pod adresem: szostaky.com/dieta-online. Podane w nim ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Klient, który uiścił opłatę za usługę, konsultację lub pakiet usług ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klienci korzystający z usług otrzymują usługę w postaci indywidualnie opracowanej diety na okres odpowiednio do 5, 10 lub 15 tygodni, liczonych od dnia wysłania Klientowi diety, na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu on-line,  w formie załącznika do wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę. W ramach usługi przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z Usługodawcą celem omówienia zagadnień związanych z otrzymaną dietą.
 3. Celem informacji wstępnej udzielonej przez Klienta w formularzu jest uzyskanie przez Usługodawcę niezbędnych informacji o Kliencie oraz zweryfikowanie sytuacji Klienta i ocena możliwości współpracy Klienta z Usługodawcą. 
 4. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez Klienta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, Klient zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika. Płatność wynagrodzenia odbywa się bezgotówkowo poprzez płatność kartą (VISA/Mastercard), BLIKi’iem, przelewem internetowym lub PayPal’em na rachunek bankowy Usługodawcy. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie. 
 5. Dokonanie przez Klienta opłaty zgodnej z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowanych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Klient wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę usługi lub świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) i jednocześnie oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że spełnienie usługi lub świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Przed złożeniem zamówienia na usługę, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności. Zawarcie i wykonanie umowy są uzależnione od wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wykonywania tego rodzaju umów i prawnie uzasadnionego interesu Stron umowy. 
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci konsultacji e-mail wysyłanych w formie załącznika w formacie PDF, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie. W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 287).
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że po przygotowaniu i przesłaniu diety na Profil Klienta przez Usługodawcę uznaje się, iż usługa przygotowania i przekazania diety  została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres/e-mail usługodawcy.

§ 5 System Rejestracji Klientów i polityka prywatności

 1. Usługodawca dokonuje rejestracji każdego Klienta w Systemie Rejestracji Klientów, zwanym w dalszej części Regulaminu „SRK”. Rejestracja jest dobrowolna, jednakże odmowa rejestracji Klienta w SRK jest jednoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług. Rejestracja odbywa się w dni robocze.
 2. Usługodawca prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.
 3. Wszelka Dokumentacja będąca w posiadaniu Usługodawcy oraz wszystkie informacje na temat Klientów wprowadzane są do SRK, pozwalającego na administrowanie danymi osobowymi. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Usługodawca zapewnia swoim Klientom i osobom korzystającym z usług i konsultacji Usługodawcy ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. W SRK gromadzone są w szczególności takie dokumenty jak:

1) Formularz wywiadu;

2) Karta informacyjna Klienta;

3) Karta rejestracyjna zgłoszenia on-line;

4) Wyniki badań Klientów w formie dokumentów lub skanów;

5) Oświadczenia składane przez Klientów;

6) Kopie i skany dokumentów;

7) Zapisy konsultacji on-line;

8) Inne dokumenty i materiały uzyskane od Klientów.

 1. Niektóre dane gromadzone i administrowane przez Usługodawcę mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, w związku z powyższym Usługodawca zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.
 2. W SRK gromadzone są informacje podane dobrowolnie przez Klientów, a dane osobowe Klient oraz osób konsultujących się z Usługodawcą przetwarzane są zgodnie z RODO, w szczególności w celu prowadzenia SRK, zawierania i wykonania umów sprzedaży oferowanych usług i towarów, sprawnego funkcjonowania SRK.
 3. Klient wyrażający wolę skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osób konsultujących się z Usługodawcą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@szostaky.com.
 4. Dane osobowe Klientów i osób konsultujących się z Usługodawcą nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.
 5. Dane osobowe Klientów oraz osób konsultujących się z Usługodawcą, a także dokumentacja Klientów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania SRK lub wykonania umów z Klientami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną usunięte z SRK.
 6. Dane osobowe Klientów oraz osób konsultujących się z Usługodawcą mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu ustawy i rozporządzenia i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wszystkie dokumenty sporządzane przez Usługodawcę, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności Usługodawcy, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia oraz inne materiały pochodzące w szczególności od Klientów są przechowywane i archiwizowane w SRK na potrzeby Usługodawcy i pracy z Klientami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.
 8. Uzyskane od Klientów oryginały dokumentów są kopiowane lub skanowane. Oryginały dokumentów są zwracane Klientom.
 9. Klient ma prawo do wglądu we własną dokumentację, w tym dokumentację medyczną zgromadzoną w SRK. Na pisemny wniosek Klienta zgromadzona w SRK dokumentacja podlega wydaniu Klientowi lub upoważnionemu przez niego członkowi rodziny lub opiekunowi prawnemu (Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o udostępnienie dokumentacji pacjenta/Klienta / Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej).

§ 6 Prawa autorskie

Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 287). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

§ 8 Karty podarunkowe

 1. Usługodawca przyjmuje do realizacji w Serwisie wyłącznie Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, aktywne.
 2. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Klienta usługi w Serwisie Usługodawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą Podarunkową.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Usługi, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Usługodawcy za sprzedane Towary. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 4. Klient może posłużyć się Kartą Podarunkową tylko jeden raz przed upływem terminu ważności Karty.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Serwisie Usługodawcy.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Usługodawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 8. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 9. Jako, że Karty Podarunkowe są kartami na okaziciela, realizacja Karty Podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Klient wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Klientowi.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmują Usługodawca.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie szostaky.com, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.
 3. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek Klienta. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie szostaky.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2023 roku.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższy termin nie obowiązuje w przypadku, gdy usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub w chwili spełnienia usługi przez Usługodawcę.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę: 

Dane Usługodawcy: 

Szostak Clinic Sp. z o.o. 

ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa 

e-mail: kontakt@szostaky.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

1. Adresat 

Szostak Clinic Sp. z o.o. 

ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa 

e-mail: kontakt@szostaky.com 

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) 

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje należy składać na adres:

Szostak Clinic Sp. z o.o.

ul. Willowa 8/10 lok. 28

00-790 Warszawae-mail: kontakt@szostaky.com